Công trình thủy lợi – Yêu cầu trong thiết kế, thi công và nghiệm thu màng chống thấm HDPE, bạt chống thấm HDPE

Thận trọng thả nuôi tôm thẻ